Zaproszenie

Dzieło Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego jest pracą interdyscyplinarną stanowiącą źródło ciągłych inspiracji dla socjologów, psychologów, pedagogów, antropologów i kulturoznawców pochodzących z różnych krajów.

Konferencja zorganizowana z okazji 100 – lecia wydania ‘Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce’ ma na celu podkreślenie znaczenia tej publikacji w rozwoju różnych dyscyplin naukowych i prowadzonych w ich obszarze badań.

Zygmunt Bauman pisze w artykule Florian Znaniecki, nasz współczesny, że „prace Znanieckiego wybiegały myślą poza swój czas” (Bauman 1999), a ‘Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce’ należy traktować jak podaje Zygmunt Dulczewski jako dzieło „pionierskie w ukazywaniu doświadczenia subiektywnego imigrantów polskich i innych grup mniejszości etnicznych” (Aktualność Noty metodologicznej, Dulczewski 1999).  Znalezione obrazy dla zapytania chłop polski w europie i ameryce książka

Niektórzy badacze (np. P. Dominicé, G. Pineau, M. Lani-Bayle, Ch. Delory-Momberger, Ch. Niewiadomski, Ch. Heslon, F. Ferrarotti, D.Bertaux,  M.C. Josso, J.González-Monteagudo, O. Czerniawska, E. Kowalska-Dubas, E. Skibińska, M. Nowak-Dziemianowicz, D.Lalak, K. Kaźmierska, D. Urbaniak-Zając) wielokrotnie w swoich pracach wskazywali wartość tej monografii, podkreślając prekursorski, pionierski sposób analizy i interpretacji autentycznych dokumentów, podkreślający znaczenie biograficznego wymiaru życia człowieka. Ci sami badacze zwracali uwagę na rolę jaką odegrała ta praca w rozwoju podejścia biograficznego w naukach społecznych i humanistycznych w różnych krajach.

Elżbieta Kowalska-Dubas pisze, że „badania biograficzne zostały wprowadzone przez Floriana Znanieckiego w Polsce w 1921 w Poznaniu i od razy cieszyły się dużą popularnością. Metodę biograficzną nazywano w świecie „metodą polską” i stosowano ją w badaniach socjologicznych. Badania biograficzne w Polsce wówczas były oparte na pisanych autobiografiach pozyskiwanych poprzez ogłaszane w prasie konkursy na pamiętniki” (Czas, biografia i badania biograficzne – różnorodność kontekstóww andragogicznej perspektywie, Dubas 2014).

Niewątpliwie istnieje potrzeba spotkania się w środowisku międzynarodowym, przede wszystkim, aby uczcić 100-lecie wydania ‘Chłopa polskiego w Europie i w Ameryce’ (1918-2018), ale również by wymienić doświadczenia związane z rozwojem metody biograficznej w różnych krajach.

Proponujemy, by obrady konferencyjne koncentrowały się wokół czterech głównych obszarów tematycznych:

  • dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu metody biograficznej jako podejścia badawczego i praktycznego (osiągnięcia, trudności, krytyka metodologiczna),
  • aktualne sposoby realizacji podejścia biograficznego, w tym na przykładzie doświadczeń uczestników konferencji,
  • perspektywy rozwoju podejścia biograficznego w badaniach społecznych i humanistycznych,
  • identyfikowane doświadczenia, procesy i zmiany w przestrzeni ludzkich biografii dokonywane przez różnych badaczy.

Przewidujemy referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów z badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach.

W imieniu Komitetu Honorowego, Naukowego i Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.